INFO

Místo konání:             prostorný areál MSKS Zbraslav u Brna,

2 soutěžní plochy

Prostor pro venčení psů bude v místě konání soutěže vyznačen, účastník je povinen použít prostředky na úklid exkrementů, které budou v místě k dispozici.

Uzávěrka přihlášek:                 14. září 2018                           

Startovné:                                 nehradí se                                 

Věkové kategorie:                    spodní hranice bez omezení,  horní do 18ti let včetně ( tedy do konce kalendářního roku, ve kterém psovod dosáhl 18ti let)                                             další věkové rozdělení dle disciplín - uvedeno v jednotlivých propozicích soutěží    

   


           


     


Ubytování, stravování: Ubytování nutno objednat (pro závodníky je zdarma)
Mobil: 602 786 002
Mail: tajemnik@msks.cz

Ubytování ve vlastních stanech:

Stravování: zajištěno po celou dobu v místě konání

Podmínky pro účastníky: https://www.msks.cz/24826-areal-zbraslav

Ostatní:

Za škody způsobené psem zodpovídá psovod, popř. jeho zákonný zástupce.

Veterinární prohlídka v místě konání dle časového harmonogramu. Nutno předložit očkovací průkazy s vyznačeným platným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviróze.

Háravé feny:                  Nahlásit včas pořadateli a chovat se dle jeho pokynů. V některých kategoriích není účast háravých fen možná.

Protesty:

Protest proti formálnímu pochybení lze podat nejpozději do 30 minut po ukončení disciplíny, a to písemnou formou a se zálohou 300,- Kč, která v případě neoprávněnosti protestu propadá pořadateli. Proti verdiktu rozhodčího nelze podávat protest.

Povinnosti účastníka:        Znát soutěžní, příp.výstavní řád a řídit se jeho ustanoveními, dodržovat pokyny rozhodčích a pořadatelů, dodržovat ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 246/2004 Sb. ve znění pozd. předpisů), jakož i "Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů prováděných podle zkušebních řádů", uznaný Mezinárodní kynologickou federací FCI.